Ochrana dát


1. Súkromie na prvý pohľad


Všeobecné informácie

Nasledujúce poznámky poskytujú jednoduchý prehľad o tom, čo sa stane s vašimi osobnými údajmi, keď navštívite našu webovú stránku. Osobné údaje sú všetky údaje, pomocou ktorých vás možno osobne identifikovať. Podrobné informácie o predmete ochrany údajov nájdete v našom vyhlásení o ochrane údajov uvedenom pod týmto textom.

Analytické nástroje a nástroje tretích strán

Keď navštívite našu webovú stránku, vaše správanie pri surfovaní môže byť štatisticky vyhodnotené. K tomu dochádza predovšetkým pomocou cookies a tzv. Analytických programov. Analýza správania surfingu je zvyčajne anonymná. správanie surfovania sa nedá vysledovať späť k vám. Môžete namietať proti tejto analýze alebo ju zabrániť tým, že nepoužívate určité nástroje. Podrobné informácie nájdete v nasledujúcich zásadách ochrany osobných údajov.

Proti tejto analýze môžete namietať. O možnostiach námietky vás budeme informovať v tomto vyhlásení o ochrane údajov.


2. Všeobecné informácie a povinné informácie


súkromia

Prevádzkovatelia týchto stránok brať na ochranu vašich osobných údajov veľmi vážne. Liečime Vaše osobné údaje dôverne av súlade s právnymi predpismi o ochrane osobných údajov a zásad ochrany osobných údajov.

Ak používate túto webovú stránku, budú sa zhromažďovať rôzne osobné údaje. Osobné údaje sú údaje, pomocou ktorých vás možno osobne identifikovať. Toto vyhlásenie o ochrane údajov vysvetľuje, aké údaje zhromažďujeme a na čo ich používame. Vysvetľuje tiež, ako a za akým účelom sa to deje.

Podotýkame, že prenos dát cez internet (napr komunikácia prostredníctvom e-mailu) môžu mať bezpečnostné medzery. Kompletná ochrana dát proti neoprávnenému prístupu tretích strán je nemožné.

Poznámka o zodpovednom orgáne

Zodpovedným orgánom za spracovanie údajov na tejto webovej stránke je:

Udo Richter
Schillerpromenáda 32
12049 Berlin

E-mail: shop(at)dreadbag.de

Zodpovedným orgánom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá sama alebo spoločne s inými rozhoduje o účeloch a prostriedkoch spracúvania osobných údajov (napr. mená, e-mailové adresy a pod.).

Odvolanie Vášho súhlasu so spracovaním údajov

Mnohé operácie spracovania údajov sú možné len s vaším výslovným súhlasom. Súhlas, ktorý ste už udelili, môžete kedykoľvek odvolať. Postačí nám neformálna správa e-mailom. Zákonnosť spracovania údajov, ktoré prebiehalo do odvolania, zostáva odvolaním nedotknuté.

Právo odvolať sa na príslušný dozorný orgán

V prípade porušenia zákona o ochrane údajov má dotknutá osoba právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu. Príslušným dozorným orgánom pre otázky ochrany údajov je štátny úradník pre ochranu údajov federálneho štátu, v ktorom má naša spoločnosť sídlo. Zoznam úradníkov pre ochranu údajov a ich kontaktné údaje nájdete na nasledujúcom odkaze: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Právo na prenosnosť údajov

Máte právo na to, aby sme vám alebo tretej strane odovzdali údaje, ktoré spracúvame automatizovane na základe vášho súhlasu alebo pri plnení zmluvy, v bežnom, strojovo čitateľnom formáte. Ak požiadate o priamy prenos údajov inej zodpovednej osobe, uskutoční sa to len v rozsahu, v akom je to technicky možné.

SSL alebo TLS šifrovanie

Z bezpečnostných dôvodov a na ochranu prenosu dôverného obsahu, ako sú objednávky alebo dopyty, ktoré nám posielate ako prevádzkovateľovi stránky, používa táto stránka SSL resp. TLS šifrovanie. Šifrované spojenie spoznáte podľa toho, že riadok adresy prehliadača sa zmení z „http://“ na „https://“ a podľa symbolu zámku v riadku vášho prehliadača.

Ak je aktivované šifrovanie SSL alebo TLS, údaje, ktoré nám prenášate, nemôžu byť prečítané tretími stranami.

Šifrované platby na tejto webovej stránke

Ak je po uzavretí zmluvy založenej na poplatkoch povinná odoslať Vaše platobné údaje (napr. Číslo účtu pre autorizáciu inkasa), tieto údaje budú potrebné na spracovanie platieb.

Platobné transakcie bežnými platobnými prostriedkami (Visa / MasterCard, inkaso) sa uskutočňujú výlučne prostredníctvom šifrovaného pripojenia SSL alebo TLS. Šifrované pripojenie spoznáte podľa toho, že sa riadok adresy prehliadača zmení z „http: //“ na „https: //“ a podľa symbolu zámku v riadku prehliadača.

V prípade šifrovanej komunikácie vaše platobné údaje, ktoré nám pošlete, nie je možné prečítať tretími stranami.

Informácie, blokovanie, vymazanie

V rámci platných zákonných ustanovení máte právo na bezplatné informácie o svojich uložených osobných údajoch, ich pôvode a príjemcovi a účele spracúvania údajov a v prípade potreby právo na opravu, zablokovanie alebo vymazanie týchto údajov na adrese kedykoľvek. V prípade akýchkoľvek ďalších otázok k téme osobných údajov nás môžete kedykoľvek kontaktovať na adrese uvedenej v tiráži.

Námietka proti reklamným e-mailom

Použitie Rozbaliť odtlačku povinnosť zasielania nevyžiadaných reklám a informačných materiálov sa zamietajú. Prevádzkovatelia webov výslovne právne kroky v prípade nevyžiadaných reklamných informácií, ako sú spamové e-maily.


3. Úradník pre ochranu údajov


Štatutárny úradník pre ochranu údajov

Pre našu spoločnosť sme vymenovali pracovníka ochrany údajov.

Dreadbag.de úradník pre ochranu údajov
Lin Vogt – Webmaster & Data Protection Officer
E-mail: shop(at)dreadbag.de


4. Zber údajov na našej webovej stránke


Súbory cookie

Webové stránky využívajú tzv cukrovinky. Cookies v počítači žiadnu škodu a neobsahujú vírusy. Cookies sa používajú na výrobu naša ponuka viac užívateľsky prívetivé, efektívnejšie a bezpečnejšie. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sú uložené v počítači a uložené vo vašom prehliadači.

Väčšina súborov cookie, ktoré používame, sú takzvané „súbory cookie relácie“. Po vašej návšteve sa automaticky vymažú. Ostatné súbory cookie zostávajú uložené na vašom koncovom zariadení, kým ich nevymažete. Tieto cookies nám umožňujú rozpoznať váš prehliadač pri vašej ďalšej návšteve.

Môžete nastaviť svoj prehliadač tak, aby ste boli informovaní o používanie cookies a povoliť súbory cookie len v jednotlivých prípadoch, aktivovať prijímanie cookies pre určité funkcie alebo vylúčenie všeobecnej a automatické odstránenie cookies pri zatvorení prehliadača. Keď zakázanie cookies funkčnosť týchto stránok môžu byť obmedzené.

Cookies, ktoré sú potrebné na uskutočnenie procesu elektronickej komunikácie alebo na poskytovanie určitých funkcií, ktoré chcete (napr. funkcia nákupného košíka), sa ukladajú na základe článku 6 ods. 1 písm. f GDPR. Prevádzkovateľ webovej stránky má oprávnený záujem na ukladaní cookies pre technicky bezchybné a optimalizované poskytovanie svojich služieb. Pokiaľ sa ukladajú iné súbory cookie (napr. súbory cookie na analýzu vášho správania pri surfovaní), s týmito sa v tomto vyhlásení o ochrane údajov zaobchádza oddelene.

Súbory denníka servera

Poskytovateľ stránok automaticky zhromažďuje a ukladá informácie do takzvaných protokolových súborov servera, ktoré nám váš prehliadač automaticky odošle. Toto sú:

 • Typ prehliadača a verzia prehliadača
 • Operačný systém používa
 • odkazujúceho servera URL
 • Hostiteľ názov pristupujúceho počítača
 • Doba požiadavke servera
 • IP adresa

Zlúčenie týchto údajov s inými zdrojmi údajov sa neuskutoční.

Zhromažďovanie týchto údajov je založené na článku 6 odsek 1 zapnutý. f DSGVO. Prevádzkovateľ webových stránok má oprávnený záujem o technicky bezchybnú prezentáciu a optimalizáciu svojej webovej stránky - preto je potrebné zaznamenať súbory denníka servera.

kontakt

Ak ste nám poslať prostredníctvom kontaktného formulára žiada o informácie z dopytového formulára vrátane zadania, kde sú kontaktné údaje uchovávané pre spracovanie žiadosti a v prípade nadväzujúcich otázok s nami. Tieto údaje nebudú zverejnené bez vášho súhlasu ďalej.

Spracovanie údajov zadaných v kontaktnom formulári je teda založené výlučne na vašom súhlase (článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR). Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Postačí nám neformálna správa e-mailom. Zákonnosť operácií spracovania údajov, ktoré prebiehali do odvolania, zostáva odvolaním nedotknutá.

Údaje, ktoré vstúpia do kontaktu zostane s nami, kým sa nás opýtať odstrániť, odvolať svoj súhlas na skladovanie alebo účelu, pre ukladanie dát je vynechaný (napríklad po dokončení spracovanie požiadavky). Povinné zákonné ustanovenia - najmä obdobie uchovávania - zostávajú nedotknuté

Registrácia na tejto stránke

Na našej webovej stránke sa môžete zaregistrovať, aby ste mohli využívať ďalšie funkcie na stránke. Zadané údaje používame iba na účely využívania príslušnej ponuky alebo služby, pre ktorú ste sa zaregistrovali. Povinné informácie požadované pri registrácii musia byť poskytnuté v plnom rozsahu. V opačnom prípade registráciu odmietneme.

Pri dôležitých zmenách, ako napríklad rozsahu ponuky alebo technických zmien, používame e-mailovú adresu uvedenú pri registrácii, aby sme vás takto informovali.

Údaje zadané pri registrácii sú spracovávané na základe vášho súhlasu (článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR). Akýkoľvek súhlas, ktorý ste udelili, môžete kedykoľvek odvolať. Postačí nám neformálna správa e-mailom. Zákonnosť spracovania údajov, ktoré už prebehlo, zostáva odvolaním nedotknuté.

Údaje zaznamenané pri registrácii budeme uchovávať, pokiaľ budete zaregistrovaní na našej webovej stránke, a následne budú vymazané. Zákonné doby uchovávania zostávajú nedotknuté.

Registrácia pomocou Facebook Connect

Namiesto registrácie priamo na našej webovej stránke sa môžete zaregistrovať pomocou služby Facebook Connect. Poskytovateľom tejto služby je Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Írsko.

Ak sa rozhodnete zaregistrovať pomocou služby Facebook Connect a kliknete na tlačidlo Prihlásiť sa na Facebook / Pripojiť sa na Facebook, automaticky sa presmerujete na platformu Facebook. Tu sa môžete prihlásiť s údajmi o používaní. To prepája váš profil Facebook s našimi webovými stránkami alebo službami. Tento odkaz nám umožňuje prístup k vašim údajom uloženým na Facebooku. Sú to predovšetkým:

 • Meno Facebook
 • Facebook profil a obrázok obalu
 • facebook Cover
 • E-mailovú adresu Facebook
 • facebook ID
 • Facebook priatelia zoznamy
 • Facebook páči (páči sa)
 • Narodeniny
 • Sex
 • Krajina
 • Jazyk

Tieto údaje sa používajú na nastavenie, poskytovanie a prispôsobenie vášho účtu.

Ďalšie informácie nájdete v Zmluvných podmienkach Facebook a v Pravidlách ochrany osobných údajov Facebooku. Tieto sú k dispozícii na: https://de-de.facebook.com/about/privacy/ a https://www.facebook.com/legal/terms/.

Spracovanie údajov (zákaznícke a zmluvné údaje)

Osobné údaje zhromažďujeme, spracovávame a používame iba v rozsahu, v akom sú nevyhnutné pre vytvorenie, obsah alebo zmenu právneho vzťahu (údaje o inventári). Vykonáva sa to na základe článku 6 par. b DSGVO, ktorá umožňuje spracovanie údajov na účely plnenia zmluvy alebo predzmluvných opatrení. Osobné údaje zhromažďujeme, spracovávame a používame pri používaní našich webových stránok (údaje o používaní) iba v rozsahu, v akom je to potrebné na umožnenie alebo účtovanie užívateľa za používanie služby.

Zhromaždené údaje o zákazníkoch budú vymazané po dokončení objednávky alebo ukončení obchodného vzťahu. Obdobia právnej retencie zostávajú nedotknuté.

Prenos údajov pri uzatvorení zmluvy pre online obchody, maloobchodné predajne a expedovanie tovaru

Sme poskytovať osobné údaje tretím osobám iba vtedy, ak je to nevyhnutné v rámci zmluvy, ako orgány zodpovedné za doručenie spoločnosti tovar alebo pracovníkov zodpovedných za spracovanie platieb. Ďalšie zasielanie údajov sa neuskutoční alebo iba ak ste výslovne súhlasili s prenosom. Prenos vašich údajov tretím stranám bez výslovného súhlasu, napríklad na reklamné účely, nedochádza.

Základom spracovania údajov je článok 6 odsek 1 písmeno b GDPR, ktorý umožňuje spracovanie údajov na plnenie zmluvy alebo predzmluvných opatrení.

WhatsApp - chat zákazníka Dreadbag

Používaním chatu so zákazníkmi WhatsApp Dreadbag súhlasíte s našimi a Všeobecnými zmluvnými podmienkami WhatsApp (skupina Facebook). Nájdete ich pod:  https://www.whatsapp.com/legal?eea=1&lang=de#terms-of-service

Ochrana údajov je pre nás dôležitá, preto pracujeme s nástrojom Android „WhatsBox“ a tým zaručujú ochranu údajov podľa GDPR.


5. Sociálne médiá


Doplnky Facebook (tlačidlo Páči sa mi a zdieľajú)

Na našich stránkach sú integrované doplnky sociálnej siete Facebook, poskytovateľ Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, Kalifornia 94025, USA. Pluginy Facebook môžete spoznať podľa loga Facebook alebo tlačidla „Páči sa mi to“ na našej stránke. Prehľad doplnkov na Facebooku nájdete tu: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Pri návšteve našej webovej stránky vytvorí doplnok priame spojenie medzi vašim prehliadačom a serverom Facebook. Facebook prijíma informácie, že ste navštívili našu stránku s vašou IP adresou. Ak ste počas prihlásenia do svojho účtu na Facebooku klikli na tlačidlo „Páči sa mi to“ na Facebooku, môžete prepojiť obsah našich stránok s vašim profilom na Facebooku. Toto umožňuje spoločnosti Facebook priradiť vašu návštevu našej webovej stránky k vášmu používateľskému účtu. Upozorňujeme, že ako poskytovateľ stránok nemáme vedomosti o obsahu prenášaných údajov ani o ich použití spoločnosťou Facebook. Viac informácií o tomto nájdete v zásadách ochrany osobných údajov Facebooku na: https://de-de.facebook.com/policy.php.

Wenn Sie nicht wünschen, dass Facebook deň Besuch unserer Seiten ihre Facebook-Nutzerkonto zuordnen kann, loggen Sie sich bitte aus ihre Facebook-Benutzerkonto aus.

Twitter plugin

Funkcie služby Twitter sú integrované na našich stránkach. Tieto funkcie ponúka Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Použitím Twitteru a funkcie „Re-Tweet“ sú webové stránky, ktoré navštívite, prepojené s vaším účtom Twitter a oznámené ostatným používateľom. Tieto údaje sa prenášajú aj na Twitter. Upozorňujeme, že ako poskytovateľ webových stránok nevieme o obsahu prenášaných údajov ani o tom, ako ich používa Twitter. Ďalšie informácie nájdete vo vyhlásení spoločnosti Twitter o ochrane údajov na adrese: https://twitter.com/privacy.

Ihre Datenschutzeinstellungen bei Twitter können Sie in den Konto-Einstellungen unter https://twitter.com/account/settings . Zmena

Google+ Plugin

Naše stránky používajú funkcie služby Google+. Poskytovateľom je spoločnosť Google Inc., Amphitheater Parkway spoločnosti 1600, Mountain View, CA 94043, USA.

Zhromažďovať a zdieľať informácie: Pomocou tlačidla Google + môžete odosielať informácie na celom svete. Tlačidlo Google + vám a ostatným používateľom poskytne personalizovaný obsah od spoločnosti Google a našich partnerov. Spoločnosť Google ukladá informácie, ktoré ste zadali pre obsah + 1, a informácie o stránke, ktorú ste zobrazili po kliknutí na položku + 1. Vaša + 1 sa môže zobrazovať ako indikácia spolu s vaším menom profilu a fotografiami v službách Google, napríklad vo výsledkoch vyhľadávania alebo vo vašom profile Google alebo inde na webových stránkach a reklamách na internete.

Spoločnosť Google zaznamenáva informácie o vašej aktivite + 1, aby zlepšila služby spoločnosti Google pre vás a ostatných. Ak chcete použiť tlačidlo Google +, potrebujete celosvetovo viditeľný verejný profil Google, ktorý musí obsahovať aspoň meno zvolené pre daný profil. Tento názov sa bude používať vo všetkých službách Google. V niektorých prípadoch môže tento názov nahradiť iný názov, ktorý ste použili pri zdieľaní obsahu prostredníctvom svojho účtu Google. Identita profilu Google sa môže zobraziť používateľom, ktorí poznajú vašu e-mailovú adresu alebo od vás majú iné identifikačné informácie.

Za použitia informácií zhromaždených: Okrem vyššie uvedeného použitia, sú používané vami poskytnuté informácie v súlade s platnými zásadami ochrany osobných údajov spoločnosti Google. Google môže vydať súhrnné štatistiky o činnosti + 1 používateľovi alebo vysiela pre užívateľov a partnerov, ako vydavateľa, inzerentov alebo odkazovaných stránok.

Instagram plugin

Funkcie služby Instagram sú integrované na našej strane. Tieto funkcie poskytuje spoločnosť Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, Spojené štáty americké.

Ak ste prihlásení k svojmu účtu Instagram, môžete prepojiť obsah našich stránkach so svojím profilom Instagram kliknutím na tlačidlo Instagram. To umožňuje spoločnosti Instagram priradiť návštevu našich stránok pomocou vášho používateľského účtu. Poukazujeme na to, že ako poskytovateľ stránok nedostávame znalosti o obsahu prenášaných údajov a ich používaní spoločnosťou Instagram.

Ďalšie informácie nájdete v zásadách ochrany osobných údajov z Instagram: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

Doplnok Tumblr

Naše stránky používajú tlačidlá služby Tumblr. Poskytovateľ na Tumblr, Inc., 35 Východnej 21st ST 10th podlaha, New York, NY 10010, Spojené štáty americké.

Tieto tlačidlá umožňujú zdieľať príspevok alebo stránku na Tumblr alebo sledovať poskytovateľa na Tumblr. Keď navštívite niektorú z našich webových stránok pomocou tlačidla Tumblr, prehliadač vytvorí priame spojenie so servermi Tumblr. Nemáme žiadnu kontrolu nad množstvom údajov, ktoré Tumblr zhromažďuje a prenáša pomocou tohto pluginu. Podľa aktuálneho stavu sa prenáša adresa IP používateľa, ako aj adresa URL príslušnej webovej stránky.

Ďalšie informácie nájdete v prehlásení o ochrane údajov spoločnosti Tumblr: https://www.tumblr.com/policy/de/privacy.

Plugin Pinterest

Na našom webe používame sociálne doplnky zo sociálnej siete Pinterest, ktorú prevádzkuje spoločnosť Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103-490, USA („Pinterest“).

Ak vyvoláte stránku, ktorá obsahuje takýto plugin, váš prehliadač vytvorí priame spojenie so servermi Pinterest. Plugin prenáša údaje denníka na server Pinterest v USA. Tieto protokolové údaje môžu zahŕňať vašu IP adresu, adresu navštívených webových stránok, ktoré tiež obsahujú funkcie Pinterestu, typ a nastavenia prehliadača, dátum a čas požiadavky, ako Pinterest používate a súbory cookie.

Ďalšie informácie o účele, rozsahu a ďalšom spracovaní a používaní údajov Pinterestom, ako aj o vašich právach v tejto súvislosti a možnostiach ochrany vášho súkromia nájdete v informáciách o ochrane údajov Pinterestu: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy.


6. Analytické nástroje a reklama


Google Analytics

Táto webová stránka využíva funkcie webovej analytickej služby Google Analytics. Poskytovateľom je Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics používa takzvané „cookies“. Jedná sa o textové súbory, ktoré sú uložené vo vašom počítači a ktoré umožňujú analýzu vášho používania webových stránok. Informácie generované súborom cookie o vašom používaní tejto webovej stránky sa zvyčajne prenášajú na server Google v USA a tam sa ukladajú.

Súbory cookie služby Google Analytics sa ukladajú na základe článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Prevádzkovateľ webovej stránky má oprávnený záujem analyzovať správanie používateľov za účelom optimalizácie webovej stránky a reklamy.

Anonymizácia IP

Na tejto webovej stránke sme aktivovali funkciu anonymizácie IP adresy. V dôsledku toho bude vaša IP adresa spoločnosťou Google skrátená v rámci členských štátov Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore pred jej prenosom do USA. Len vo výnimočných prípadoch bude úplná IP adresa odoslaná na server Google v USA a tam skrátená. V mene prevádzkovateľa tejto webovej stránky spoločnosť Google použije tieto informácie na vyhodnotenie vášho používania webovej lokality, na zostavenie správ o aktivite webovej lokality a na poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s činnosťou webovej lokality a používaním internetu prevádzkovateľovi webovej lokality. IP adresa prenášaná vaším prehliadačom v rámci Google Analytics nebude zlúčená s inými údajmi Google.

browser plugin

Ukladanie súborov cookie môžete zabrániť zodpovedajúcim nastavením softvéru prehliadača. Upozorňujeme však, že ak to urobíte, nebudete môcť v čo najväčšej možnej miere využívať všetky funkcie tejto webovej stránky. Okrem toho môžete zabrániť zhromažďovaniu údajov generovaných súborom cookie spoločnosťou Google a súvisiacich s používaním webových stránok (vrátane vašej adresy IP), ako aj spracovaním týchto údajov spoločnosťou Google stiahnutím zásuvného modulu prehliadača dostupného pod nasledujúcim odkazom a nainštalujte: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Opozícia voči zberu dát

Môžete zabrániť zhromažďovaniu údajov pomocou služby Google Analytics kliknutím na nasledujúci odkaz. Ak chcete zabrániť zhromažďovaniu údajov o budúcich návštevách tejto stránky, bude nastavený súbor cookie odmietnutia: Deaktivácia služby Google Analytics.

Viac informácií o spracovaní údajov o používateľoch v službe Google Analytics nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Demografické údaje v službe Google Analytics

Táto webová stránka používa demografickú funkciu služby Google Analytics. Výsledkom toho môžu byť správy, ktoré obsahujú výroky o veku, pohlaví a záujmoch návštevníkov. Tieto údaje pochádzajú z inzercie založenej na záujmoch od spoločnosti Google a údajov návštevníkov tretích strán. Tieto údaje nemožno priradiť konkrétnej osobe. Túto funkciu môžete kedykoľvek zakázať prostredníctvom nastavení reklamy vo svojom účte Google alebo vo všeobecnosti zakázať zhromažďovanie údajov pomocou služby Google Analytics, ako je uvedené v časti "Opozícia k zberu údajov".

facebook Pixel

Naša stránka používa pixel pre akciu návštevníka Facebooku na meranie konverzie, Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook").

Týmto spôsobom sa správanie návštevníkov stránok môže sledovať po ich presmerovaní na webové stránky poskytovateľa kliknutím na reklamu na Facebooku. Výsledkom je, že efektivita reklám na Facebooku môže byť hodnotená na účely štatistického zisťovania a výskumu trhu a optimalizácia budúcich reklamných opatrení.

Zozbierané údaje sú nám ako prevádzkovateľom tejto stránky anonymné, nemôžeme vyvodiť závery o totožnosti používateľov. Avšak údaje sú uložené a spracované Facebookom, takže je možné pripojenie k príslušnému užívateľskému profilu a Facebook údaje na vlastné reklamné účely, podľa Facebook Use Policy dát môže použiť. V dôsledku toho môže spoločnosť Facebook povoliť zobrazovanie reklám na Facebooku a mimo Facebooku. Toto využívanie údajov nemôže byť ovplyvnené nás ako prevádzkovateľ lokality.

V pravidlách ochrany osobných údajov Facebooku nájdete viac informácií o ochrane vášho súkromia: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Funkciu remarketingu "Vlastné publikum" môžete použiť aj v sekcii Nastavenia reklám pod https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen off. Ak to chcete urobiť, musíte byť prihlásení do Facebooku.

Ak nemáte účet v službe Facebook, môžete zakázať inzerciu založenú na používaní z Facebooku na webovej stránke European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.


7. Newsletter


Newsletter údaje

Ak by ste chceli dostávať newsletter ponúkaný na webovej stránke, potrebujeme od vás e-mailovú adresu, ako aj informácie, ktoré nám umožnia overiť, že ste vlastníkom uvedenej e-mailovej adresy a že súhlasíte so zasielaním newsletter . Ďalšie údaje sa nezhromažďujú alebo sa zhromažďujú iba dobrovoľne. Tieto údaje používame výlučne na zasielanie požadovaných informácií a neposkytujeme ich tretím stranám.

Spracovanie údajov vložených do formulára na registráciu newslettera prebieha výhradne na základe Vášho súhlasu (Čl. 6 ods. 1 lit. DSGVO). Svoj súhlas s ukladaním údajov, e-mailovú adresu a jej použitie na zasielanie newsletteru môžete kedykoľvek odvolať, napríklad prostredníctvom odkazu „odhlásiť sa“ v bulletine. Odvolanie zostáva nedotknuté zákonnosťou už vykonaných operácií spracovania údajov.

Údaje, ktoré ste u nás uložili za účelom prihlásenia sa na odber noviniek, budeme uchovávať, kým sa z odberu noviniek neodhlásite, a po zrušení odberu noviniek budú vymazané. Údaje uložené nami na iné účely (napr. e-mailové adresy pre členskú oblasť) zostávajú nedotknuté.

MailChimp

Táto webová lokalita využíva služby služby MailChimp na zasielanie spravodajcov. Poskytovateľ je Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NIE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, Spojené štáty americké.

Služba MailChimp je služba, ktorá okrem iného umožňuje organizovať a analyzovať zasielanie bulletinov. Ak zadávate údaje na účely odberu newsletteru (napr. E-mailovú adresu), tieto sú uložené na serveroch MailChimp v USA.

Služba MailChimp je certifikovaná podľa štandardu ochrany osobných údajov medzi EÚ a USA. Ochrana súkromia je dohoda medzi Európskou úniou (EÚ) a USA o zabezpečení dodržiavania európskych noriem v oblasti ochrany súkromia v Spojených štátoch.

Pomocou služby MailChimp môžeme analyzovať naše kampane s informáciami. Pri otvorení odoslaná s MailChimp e-mailom, v sebe spája súbor obsiahnutý v e-maile (webový maják s názvom). Pre serveroch MailChimp v Spojených štátoch. Týmto spôsobom môžete zistiť, či bola správa o novinkách otvorená a na ktoré odkazy sa klikli. Okrem toho sa zhromažďujú technické informácie (napr. Čas vyhľadávania, adresa IP, typ prehliadača a operačný systém). Tieto informácie nemožno priradiť príslušnému príjemcovi newsletteru. Používajú sa výhradne na štatistickú analýzu bulletinov. Výsledky týchto analýz je možné využiť na lepšie prispôsobenie budúcich spravodajcov záujmom príjemcu.

Ak nechcete analyzovať službu MailChimp, odhláste sa od bulletinu. Za týmto účelom poskytujeme odkaz vo všetkých správach bulletinu. Okrem toho sa môžete odhlásiť z newsletteru priamo na webovej stránke.

Spracovanie údajov prebieha na základe vášho súhlasu (článok 6 odsek 1 zapísaný v DSGVO). Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať zrušením odberu z bulletinu. Zákonnosť už ukončených operácií spracovania údajov zostáva odvolaním neovplyvnená.

Uložený vami za účelom odkazu spravodajcu v našej dáta sú uložené u nás až do svojho vyradenia z newsletteru a odstránené po zrušení odberu noviniek, a to ako z našich serverov a zo serverov MailChimp. Údaje uložené s nami na iné účely (napr. E-mailové adresy pre členov) zostávajú nedotknuté.

Podrobnosti nájdete v Pravidlách ochrany osobných údajov služby MailChimp na stránke: https://mailchimp.com/legal/terms/.

Newsletter2Go

Táto webová stránka používa Newsletter2Go na zasielanie spravodajcov. Poskytovateľom je Newsletter2Go GmbH, Nürnberger Strasse 8, 10787 Berlin, Nemecko.

Newsletter2Go je služba, s ktorou je okrem iného možné organizovať a analyzovať zasielanie bulletinov. Údaje, ktoré ste zadali na účely odberu newsletteru, sú uložené na serveroch Newsletter2Go v Nemecku.

Ak nechcete byť analyzovaný Newsletter2Go, musíte sa odhlásiť z newsletteru. Za týmto účelom poskytujeme odkaz vo všetkých správach bulletinu. Okrem toho sa môžete odhlásiť z newsletteru priamo na webovej stránke.

Analýza údajov od Newsletter2Go

Pomocou Newsletter2Go sme schopní analyzovať naše newsletterové kampane. Napríklad, môžeme vidieť, či bola správa o novinkách otvorená a na ktoré odkazy sme klikli. Týmto spôsobom môžeme určiť, okrem iného, ​​aj to, na ktoré odkazy sme klikli mnohokrát.

Okrem toho môžeme vidieť, či sa po otvorení / kliknutí (miera konverzie) vykonali určité preddefinované akcie. Napríklad, môžeme zistiť, či ste uskutočnili nákup po kliknutí na bulletin.

Newsletter2Go tiež umožňuje rozdeliť príjemcov bulletinov do rôznych kategórií ("klastre"). Napríklad príjemcovia newsletteru môžu byť rozdelení podľa veku, pohlavia alebo bydliska. Týmto spôsobom môžu byť informačné bulletiny lepšie prispôsobené príslušným cieľovým skupinám.

Podrobné informácie o funkciách Newsletter2Go nájdete tu: https://www.newsletter2go.de/features/newsletter-software/.

Právny základ

Spracovanie údajov prebieha na základe vášho súhlasu (článok 6 odsek 1 zapísaný v DSGVO). Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Zákonnosť už ukončených operácií spracovania údajov zostáva odvolaním neovplyvnená.

doba skladovania

Uložený vami za účelom odkazu spravodajcu v našej dáta sú uložené u nás až do svojho vyradenia z newsletteru a odstránené po zrušení odberu noviniek, a to ako z našich serverov a zo serverov Newsletter2Go. Údaje uložené s nami na iné účely (napr. E-mailové adresy pre členov) zostávajú nedotknuté.

Ďalšie informácie nájdete v pravidlách ochrany osobných údajov Newsletter2Go na stránke: https://www.newsletter2go.de/features/datenschutz-2/.

Uzavretie zmluvy o spracovaní údajov objednávok

Máme zmluvu s Newsletter2Go, v ktorom sme sa zaviazali Newsletter2Go k ochrane našich zákazníkov a nebudú poskytnuté tretím osobám. Táto zmluva sa môže zobraziť na nasledujúcej linke:

https://www.newsletter2go.de/docs/datenschutz/ADV_Muster_Newsletter2Go_GmbH_latest_Form.pdf?x48278.


8. Pluginy a nástroje


YouTube

Naša webová stránka používa pluginy zo stránky YouTube prevádzkovanej spoločnosťou Google. Prevádzkovateľom stránky je YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Ak navštívite niektorú z našich stránok s doplnkom YouTube, vytvorí sa spojenie so servermi YouTube. Server YouTube je informovaný o tom, ktoré z našich stránok ste navštívili.

Ak ste prihlásení do svojho účtu YouTube, umožníte službe YouTube priradiť vaše správanie pri surfovaní priamo k vášmu osobnému profilu. Môžete tomu zabrániť odhlásením sa zo svojho účtu YouTube.

YouTube sa používa v záujme atraktívnej prezentácie našich online ponúk. Ide o oprávnený záujem v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

Ďalšie informácie o zaobchádzaní s používateľskými údajmi nájdete vo vyhlásení o ochrane údajov YouTube na adrese: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Vimeo

Unsere Website nutzt Plugins des Videoportals Vimeo. Anbieter je Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA.

Ak navštívite niektorú z našich stránok vybavenú doplnkom Vimeo, vytvorí sa spojenie so servermi Vimeo. Server Vimeo je informovaný, ktoré z našich stránok ste navštívili. Okrem toho Vimeo získa vašu IP adresu. To platí aj v prípade, že nie ste prihlásení do Vimeo alebo nemáte Vimeo účet. Informácie zhromaždené Vimeo sa prenášajú na server Vimeo v USA.

Wenn Sie in Ihrem Vimeo-Account sind, ermöglichen Sie Vimeo, Ihr Surfverhalten direkt Ihrem persönlichen Profil zuzuordnen. Dies können Sie verhindern, indem Sie sich aus Ihrem Vimeo-Account ausloggen.

Ďalšie informácie o prehliadke s nutzerskými dátumami, ktoré nájdete v dátume ochrany pred dátumom pod: https://vimeo.com/privacy.

Webové písma Google

Táto stránka používa takzvané webové fonty poskytované spoločnosťou Google na jednotné zobrazovanie fontov. Keď vyvoláte stránku, váš prehliadač načíta požadované webové fonty do vyrovnávacej pamäte prehliadača, aby sa text a fonty zobrazili správne.

Na tento účel sa prehliadač, ktorý používate, musí pripojiť k serverom Google. To dáva spoločnosti Google vedieť, že na našu webovú stránku sa pristupovalo prostredníctvom vašej IP adresy. Webové písma Google sa používajú v záujme jednotnej a príťažlivej prezentácie našej online ponuky. Ide o oprávnený záujem v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

Ak váš prehliadač nepodporuje webové písma, váš počítač použije štandardné písmo.

Ďalšie informácie o webových píshoch Google nájdete v téme https://developers.google.com/fonts/faq a v pravidlách ochrany osobných údajov spoločnosti Google: https://www.google.com/policies/privacy/


9. poskytovateľ platobných


PayPal

Na našej stránke ponúkame platbu cez PayPal. Poskytovateľom platobných služieb PayPal (Europe) S.à.rl et Cie, SCA, 22 24, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (ďalej len "PayPal").

Ak sa rozhodnete zaplatiť prostredníctvom služby PayPal, údaje o platbe, ktoré zadáte, budú odoslané do služby PayPal.

Prenos údajov do služby PayPal je založený na článku 6 para 1 zapnutý. DSGVO (súhlas) a článok 6 odsek 1 zapnutý. b DSGVO (spracovanie na splnenie zmluvy). Máte možnosť kedykoľvek odvolať svoj súhlas s spracovaním údajov. Odvolanie neovplyvňuje účinnosť predchádzajúcich operácií spracovania údajov.

Sofortüberweisung

Na našej internetovej stránke ponúkame platbu cez "Sofortüberweisung". Poskytovateľom tejto platobnej služby sú spoločnosti Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 Munich (ďalej len "Sofort GmbH").

Pomocou postupu "Sofortüberweisung" dostávame potvrdenie o platbe od spoločnosti Sofort GmbH v reálnom čase a môžeme okamžite začať plniť svoje povinnosti.

Ak ste sa rozhodli použiť platobnú metódu "Sofortüberweisung", prosím odošlite PIN a platnú TAN spoločnosti Sofort GmbH, s ktorou sa môžete prihlásiť do vášho online bankového účtu. Spoločnosť Sofort GmbH automaticky skontroluje zostatok na vašom účte po prihlásení a prenesie nám peniaze pomocou TAN, ktorý ste odoslali. Potom nám bezodkladne pošle potvrdenie transakcie. Po prihlásení sa automaticky kontroluje aj váš predaj, úverová linka úverového rámca a existencia iných účtov, ako aj ich zásoby.

Okrem kódu PIN a TAN budú zadané údaje o platbe, ako aj osobné údaje odoslané spoločnosti Sofort GmbH. Osobné údaje sú meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa IP a prípadne ďalšie údaje potrebné na spracovanie platieb. Prenos týchto údajov je nevyhnutný na to, aby ste určili vašu totožnosť bez pochybností a zabránili podvodom.

Prenos vašich údajov spoločnosti Sofort GmbH je založený na článku 6 para. DSGVO (súhlas) a článok 1 odsek 6 zapnutý. b DSGVO (spracovanie na splnenie zmluvy). Máte možnosť kedykoľvek odvolať svoj súhlas s spracovaním údajov. Odvolanie neovplyvňuje účinnosť predchádzajúcich operácií spracovania údajov.

Podrobnosti o platbe so Sofortüberweisung nájdete na nasledujúcich odkazoch: https://www.sofort.de/datenschutz.html a https://www.klarna.com/sofort/.

Stripe

Ak zvolíte spôsob platby "platobnej karty" na poskytovateľov Stripe platobných služieb, spracovanie platieb prostredníctvom poskytovateľa platobných služieb Stripe Payments Europe Ltd., Block 4, Harcourt Centre, Harcourt Road, Dublin 2, Írsku, ku ktorému sme vaše oznamujú v priebehu informácie o procese objednávania spolu s odovzdávať informácie o vašej objednávke (meno, adresa, číslo účtu, kód banky, prípadne čísla kreditných kariet, fakturovanej čiastky, meny a počet transakcií). Prenos vašich dát sa vykonáva len na účely spracovania platieb u poskytovateľa platobných služieb Stripe Payments Europe Ltd. Pre viac informácií o ochrane osobných údajov z pruhu možno nájsť na adrese https://stripe.com/de/terms a https://stripe.com/de/privacy

Amazon Pay

Pri platbe cez pay Amazon dávame svoje platobné údaje v rámci spracovania platieb prevažne (na SCA Amazon Payments Europe, a sekundárne z Amazon EÚ S.à.rl, Amazon Services Europe SARL a Amazon Media SARL EÚ, všetky tri so sídlom v 5, Rue Plaetis L 2338 Luxembursko ďalej len "Amazonské platby").

Amazon Payments si vyhradzuje právo na vykonanie úverovej správy. Výsledok kreditnej kontroly štatistickej pravdepodobnosti zlyhania používa Amazon Payments na účely rozhodnutia o poskytnutí príslušného spôsobu platby. Úverová správa môže obsahovať hodnoty pravdepodobnosti (tzv. Skóre). Ak sú výsledky hodnotenia zahrnuté vo výsledkoch úverového ratingu, sú založené na vedecky uznávanom matematicko-štatistickom postupe. Výpočet hodnôt skóre zahŕňa okrem iného aj adresové údaje.

Okrem toho Amazon Payments má správne údaje, okrem iného, ​​nemenovaných tretím stranám (banky, e-služieb, servisné partneri, ale aj účtovné, analytické služby, úradov, marketingové partnerov, poskytovateľov cloud služieb, poskytovateľa Presmerovanie, pobočiek) prejsť.

Ďalšie informácie o ochrane údajov, okrem iného o použitých úverových referenčných agentúrach, nájdete v pravidlách ochrany osobných údajov spoločnosti Amazon Payments: pay.amazon.com/de/help/201751600, Právnym základom je článok 6 odsek 1 s. 1 zapnutý. b DS-GMO.